lördag 17 april 2010

61 dagar kvar! - Dagsläget inför riksdagsbehandlingen 17 juni

Här följer en uppdatering av riksdagsbehandlingen av kärnkraftfrågan. När jag skrev om saken häromdagen låg inte alla motionerna ute på nätet. Dessutom har medierna rapporterat en del nytt om spelet inför riksdagsbeslutet 17 juni.

Läget inför voteringen
Sven Bergströms motion (se nedan) har kommenterats av Näringsutskottets ordförande, Carl B. Hamilton i en TT-artikel och av miljöminister Andreas Carlgren i Ekot i Sveriges radio. Allt talar för att Bergströms krav på något sätt kommer att besvaras så att han inte kommer att rösta nej till förslaget att avskaffa avvecklingslagen. På sin blogg skriver Helle Klein: "Regeringspiskan viner och den stackars Sven Bergström verkar lydigt gå in i fållan. --- Ge dig inte, Sven!" Bergströms partikamrat Staffan Danielsson, som helhjärtat stöder regeringsförslaget, skriver positivt om Bergströms motion.

Dessutom har den politiske vilden, tidigare moderaten Göran Thingvall meddelat att han kommer att rösta ja till regeringens förslag.

I dagsläget är det två ledamöter ur det borgerliga lägret, Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren, som sagt att de kommer att rösta nej till regeringens förslag. Det behövs fyra nej-röster och en enig opposition för att fälla regeringens förslag.''

Förslagen om ja eller nej till ny kärnkraft
Regeringen har lagt två kärnkraftpropositioner. Förslaget att avskaffa Avvecklingslagen och ändra Kärntekniklagen innebär att nya reaktorer kan byggas för att ersätta de nuvarande. Samtidigt försvinner möjligheten att genom demokratiskt fattade beslut stänga reaktorer och alltså avveckla kärnkraften. Dessa förslag läggs i propositionen "Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte". Finns här.

Två motioner yrkar avslag på regeringens förslag. Den ena har lagts av tio ledamöter från s, v och mp med Tomas Eneroth som första namn (här) och den andra av centerpartisterna Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren (här).

I en tredje motion föreslår Sven Bergström (c) tre ändringar i regeringens förslag:
1: Det gällande förbudet mot att uppföra nya reaktorer ska inte, som regeringen förslår, upphävas under mandatperioden. Bergström hänvisar till allianspartiernas vallöfte om att avvecklingslagen skulle lämnas orörd under mandatperioden. "Vallöften skall fullföljas, inte brytas", skriver Bergström. Men han kan ändå tänka sig att vårriksdagen tar beslutet om att upphäva avvecklingslagen ifall lagen träder i kraft först 1 januari 2011. Ett andra alternativ som han nämner är att frågan om förbudets vara eller inte vara tas upp först efter valet i höst så att "väljarna i valet 2010 kan väga in också denna fråga i sitt val." Bergström tar inte ställning för det ena eller andra av dessa alternativ.

2: Regeringen ska på riksdagens uppmaning återkomma med förslag till lagstiftning eller andra åtgärder som säkerställer att de borgerliga partiledarnas utfästelse om att ny kärnkraft inte ska få statligt stöd står sig över tiden. Detta löfte är framför allt Centerpartiets tyngsta argument för att acceptera klartecken till ny kärnkraft men det har inte arbetats in i de förslag till lagändringar som ingår i regeringens proposition. Nu föreslår Bergström att riksdagen beslutar om att så ska ske.

3: Riksdagen ska tillkännage för regeringen att obegränsat skadestånds- och kostnadsansvar ska gälla för eventuella olyckor inklusive hälsoeffekter vid svenska kärnkraftverk. Bakgrunden är att bl a miljöministern hävdat att regeringen föreslår ett sådant obegränsat ansvar men att kritiker hävdat att det inte är sant. Ett exempel på denna kritik finns här.
Förslagen i ansvarsfrågan
Regeringens andra kärnkraftproposition heter "Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar". När miljöminister Andreas Carlgren marknadsfört propositionen har han talat om reaktorägarnas fulla och begränsade ansvar (här) - påståenden som är felaktiga och fått stark kritik (här och här).

Propositionen har föranlett två följdmotioner:

I en motion från åtta ledamöter i s,v och mp med Carina Moberg (här) som första namn föreslås en förnyad granskning av den föreslagna lagstiftningens kvalitet (mot bakgrund av kritiken i lagrådsremissen), en översyn av frågan om det obegränsade ansvaret och ansvarsbeloppet samt en bedömning av frågan om det s k ansvarsgenombrottet (dvs att moderbolaget blir ansvarigt för dotterbolagets verksamhet, något som inte är möjligt enligt svenska Aktiebolagslagen men som enligt tysk lag gör Vattenfall ansvarigt vid en olycka i en reaktor som drivs av Vattenfalls tyska dotterbolag).

I en motion från centerpartisterna Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren (här) föreslås att reaktorägarnas ansvar också ska gälla stöld och annan spridning av kärnmaterial. "Kärnkraftbolagen bör därför fondera särskilda medel för att finansiera övervakningen mot kärnvapenspridning under de långa tidsrymder som krävs för säker förvaring/kvittblivning av kärnvapenmaterialet."

2 kommentarer:

Inger sa...

"Ska våra barn och barnbarn
hata oss och förbanna
för att vi inte hade mod
besinna oss och stanna ... "

Anonym sa...

Jag tror faktiskt att regeringens dröm om nya reaktorer kommer att stupa på tekniska bekymmer. Roland Danielsson har ju redan dömt ut slutförvar i närheten av ett kärnkraftverk, att uppföra nya reaktorer bredvid de gamla gör ju bomben ännu större.
Om regeringen vinner den här omröstningen, då faller de givetvis i september, vilket kanske är precis vad de vill. De har nog fattat att kärnkraften är livsfarlig, men kan inte med att erkänna det!