torsdag 12 november 2009

Uranvapen Nej Tack! - Nordisk konferens i Stockholm i helgen

Under förra helgens konferens för kärnvapennedrustning i Stockholm reste sig Monica Dahlby från Kvinnor för Fred i Uppsala och anklagade USA för att sedan 1991 ljugit om sin användning av kärnvapen. Ingen i panelen kunde eller ville förstå vad hon menade. Jan Lodal från Atlantic Council i USA blev irriterad och talade länge och väl om USAs öppenhet. Rebecca Johnson från Acronym Institute i England citerade Daniel Ellsberg och trodde att Monica Dahlby menade att den som hotar med kärnvapen också använder dem.

Men jag och många med mig på konferensen var säkra på att Monica Dahlby menade uranvapen eller som det också kallas utarmat uran eller DU - Depleted Uranium. Inte vet jag varför Monica Dahlby valde att uttrycka sig litet kryptiskt men situationen är typisk för läget i den förhärskande offentligheten: uranvapen är tills vidare en icke-fråga. Det var den också under kärnvapenkonferensens båda dagar.

Vi får se om den kommande helgens konferens i Stockholm kan ändra på det. Förutsättningar borde finnas tycker jag när jag ser programmet för Radioaktiva krig i vår tid - Irak, Afghanistan, Balkan. Några exempel:

  • Uranvapen – deras egenskaper, användning och effekter (Eva Fidjestål, fysiker, Norge)
  • Uranvapnens skadeverkningar på hälsa och miljö ( Sköld Peter Matthis, läkare, Sverige)
  • Vittnesmål från en irakveteran, Sjur Papazian (Norge)
  • Folkrätten och uranvapen: konventionerna, EU-parlamentet, FNresolutioner (Doug Weir, ICBUW, Storbritannien)
  • Det framgångsrika arbetet för den belgiska lagstiftningen mot uranvapen (Ria Verjauw, fredsarbetare, Belgien)

  • Uranbrytning, kärnkraft, kärnvapen, uranvapen – länkar i samma kedja (Anna-Liisa Mattsoff och Lea Launokari, Network Against Uranium Weapons, Finland )
  • Aktivt förnekande – massmedias ansvar (Gabor Tiroler, folkhälsovetare, Sverige)
  • Draksådd som högstatus. Spridningen av nukleärt material på bekostnad av framtiden (Eva Moberg, författare, Sverige)

Nyss kollade jag i tre stora databser vad medierna skrivit om uranvapnet. Beskedet från Artikelsök, Presstext och Mediearkivet var entydigt: Saken har bara nämnts i förbigående i nyhetssammanhang och för den mera ingående informationen står tidningar som Vi mänskor, Miljömagasinet och ETC. 2003 publicerade Aftonbladet en artikel på kultursidan författad av Maj Wechselman.

När jag kollar Riksdagens samtliga dokument får jag 110 träffar. Det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som är de drivande. I senaste riksdagen föreslog de båda partierna i sina motioner att Sverige ska "verka för ett FN-beslut om ett globalt förbud mot användning av utarmat uran i vapen". Utrikesutskottets majoritet avvisade förslaget med följande ord:
"Utskottet har förståelse för den oro som uttrycks beträffande verkningarna på hälsa och miljö på grund av användning av utarmat uran i ammunition och missiler, men konstaterar att det enligt expertinformation inte finns några vetenskapliga bevis för att en sådan användning skulle innebära någon farlig strålningsrisk eller någon större toxisk risk än vad som är fallet med andra tungmetaller.

Utskottet menar dock att den oro och medvetenhet som genererats av debatten om utarmat uran måste tas på allvar. Därför kan utskottet med tillfredsställelse konstatera att hälsoaspekter av krishantering diskuteras i ett bredare sammanhang av EU:s militära hälsomyndigheter. Utskottet vill framhålla att Sverige är drivande i det internationella arbetet med att reglera olika typer av vapen, ammunition och sprängmedel och följer noga händelseutvecklingen inom detta område. Skulle övertygande medicinska bevis visa att utarmat uran i ammunition ger hälso- och miljöskador, är utskottet berett att verka för att ett förbud mot denna typ av ammunition och dess användning kommer till stånd."
Ett år tidigare ställde den socialdemokratiske riksdagsledamoten Ameer Sachet en fråga till utrikesminister Carl Bildt. Bakgrunden var denna:
"Den 1 november i år ägde en omröstning rum i FN:s generalförsamlings första kommitté om ett resolutionsförslag angående vapen med utarmat uran, DU-vapen – DU står för depleted uranium. I resolutionsförslaget uppmanas FN:s generalsekreterare att från medlemsstaterna och relevanta internationella organisationer begära synpunkter på DU-vapnens effekter på människor och miljö. Han uppmanas också att inkomma med en rapport till generalförsamlingen om dessa effekter. 122 stater röstade för detta förslag, 6 stater röstade emot och 35 stater, däribland Sverige, lade ned sin röst."
Carl Bildt svarade bl a:
Många undersökningar har således redan gjorts. Vad som i nuläget ytterligare skulle kunna vara motiverat vore framför allt en opartisk, objektiv och vetenskaplig dokumentation och bedömning av resultaten av de undersökningar av mark, vatten och allmänhetens hälsa som hittills har gjorts i berörda länder. En undersökning av den karaktär som föreslås i FN-resolutionen, det vill säga en inhämtning av åsikter hos länder och organisationer om effekterna av utarmat uran, skulle inte ge mer än vad som kan inhämtas från vetenskaplig litteratur och internationella sammanställningar. Mot bakgrund av ovanstående valde Sverige att i generalförsamlingen den 5 december lägga ned sin röst vid omröstningen om den aktuella resolutionen. Det kan för övrigt noteras att majoriteten inom EU (18 EU-länder) avstod vid omröstningen.
Jag kommer säkert att lära mig mycket på konferensen i helgen och jag kommer att rapportera i Miljömagasinet.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack, Lasse! Men är det inte märkvärdigt att Carl Bildt är så naiv att han tror att uranvapen är ofarliga. Hur obildad får en utrikesminister vara? Ofarliga vapen?
Kanske han bara läser svenska tidningar, då är han ju ursäktad, för där är ju allt som handlar om kärnkraft, kärnvapen och DU icke-frågor, som det så träffande beskrivs. En korrekt beskrivning av kärnkraftverkens produktion borde väl vara civil tillverkning av massförstörelsevapen, och därmed förbjuden.
Diana Fernlund